ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
1. ประกาศ ภาษาไทย

2. ประกาศ ภาษาอังกฤษ

3. ประกาศ ภาษาจีน