ข่าวสารโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ

ผลการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กิจกรรมจัดค่ายพักแรม ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
(ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง คะแนน ร้อยละ 90.22
ได้คัดเลือกเป็นตัวแทน ไปแข่งขันในระดับชาติที่เมืองทองธานี
วันที่ 18 - 20 กุมภาพันธ์ 2557

กิจกรรมการสร้างอุปกรณ์และให้บริการ ลูกเสือวิสามัญ (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง คะแนน ร้อยละ 87.8
ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน ไปแข่งขันในระดับชาติที่เมืองทองธานี
วันที่ 18 - 20 กุมภาพันธ์ 2557

กิจกรรมสภานักเรียน
ทีมแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1 - 6 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
เป็นตัวแทน สพม. 42 เข้าแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม. 1 - 6 ระดับภาคเหนือ
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ณ สวนกุหลาบวิทยาลัย จังหวัดเพชรบูรณ์
ผล ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง เป็นตัวแทนภาคเหนือเข้าแข่งขันในระดับชาติ