ข่าวสารโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ จัดสัปดาห์แห่งการอยู่ค่ายพักแรม
ลูกเสือ - เนตรนารี สมาชิกยุวกาชาด
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ประจำปีการศึกษา 2556
ระหว่างวันที่ 23 - 27 ธันวาคม 2556


ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
วันที่ 24 ธันวาคม 2556 กิจกรรมค่ายกลางวัน (Day Camp)
ณ ค่ายลูกเสือเขาแรด ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
วันที่ 25 - 27 ธันวาคม 2556 ณ ค่ายลูกเสือวังสวนแก้ว
ตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
วันที่ 23 - 25 ธันวาคม 2556 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรศิลาภิรมย์
ตำบลดงพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา