ข่าวสารโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ

พิธีถวายสดุดี พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6
กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
งานวันวชิราวุธ 25 พฤศจิกายน 2556

นายชัยโรจน์ มีแดง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี
ณ สนามหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6
ดร.วินัย ทองมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ (ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ประธานในพิธีถวายราชสดุดี)
ณ หอประชุมอัจราลัย โรงเรียนสตรีนครสวรรค์