แจ้งข่าวสารลูกเสือ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

การเผยแพร่ข่าวสาร โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 นำโดย นายวินัย โพธิ์ศรี และนายสุทธิ กล่ำรักษ์รอง ผอ.ส พม.42และคณะร่วมงาน "วันวชิราวุธ" ประจำปี 2556 เนื่องในวันคล้ายวันสรรคต
แห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว(ร.6)
เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ในวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2556 ณ บริเวณพระบรมรูป ร.6
หน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โอกาสนี้นายชัยโรจน์ มีแดง ผอ.ลูกเสือจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบเกียรติบัตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ของสพนักงานลูกเสือแห่งชาติ แก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
ในครั้งนี้ด้วย