รายชื่อคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

ที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
ตำแหน่งในคณะกรรมการ
1
รศ.ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม ข้าราชการบำนาญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
2
นางดารัตน์ วิภาตะกลัศ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3
นายสุวัฒน์ แจ้งจิต ผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4
ว่าที่ร้อยตรีไพศาล ประทุมชาติ ข้าราชการบำนาญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5
นางเพ็ญจรัส สิงห์ทอง ข้าราชการบำนาญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6
นายการุณ หุ่นธานี ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
7
นายพันศักดิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตะโก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
8
นางสาวกัญญรัตน์ จันทรมณี ข้าราชการบำนาญ กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
9
นายเขจร เปรมจิตต์ ข้าราชการบำนาญ กรรมการผู้แทนองค์กรเอกชน
10
นายไกรสิน ศิลปาจารย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
11
นายสมคิด พ่วงชื่น นายกเทศมนตรีตำบลสว่างอารมณ์ กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
12
นางอุษา พงษ์ชัยสิทธิ์ ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู
13
นางสาวจุไรรัตน์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา
14
นายไพโรจน์ อิทธิชัยเจริญ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครู
15
  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 กรรมการและเลขานุการ