รายนามข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
ชำนาญการ
ชำนาญการพิเศษ
รายนามผู้ได้รับการแต่งตั้ง ชำนาญการเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม 2563 รายนามผู้ได้รับการแต่งตั้ง ชำนาญการพิเศษ เดือนมิถุนายน- กรกฎาคม 2563
รายนามผู้ได้รับการแต่งตั้ง ชำนาญการเดือนพฤษภาคม 2563

รายนามผู้ได้รับการแต่งตั้ง ชำนาญการพิเศษ เดือนมิถุนายน 2563

  รายนามผู้ได้รับการแต่งตั้ง ชำนาญการพิเศษ เดือนพฤษภาคม 2563