รายนามข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
ชำนาญการ
ชำนาญการพิเศษ
รายนามผู้ได้รับแต่งตั้ง ชำนาญการเดือน กันยายน 2563
รายนามผู้ได้รับการแต่งตั้ง ชำนาญการพิเศษ เดือนกันยายน 2563

รายนามผู้ได้รับแต่งตั้ง ชำนาญการเดือน สิงหาคม 2563รายนามผู้ได้รับการแต่งตั้ง ชำนาญการพิเศษ เดือนสิงหาคม 2563


รายนามผู้ได้รับแต่งตั้ง ชำนาญการเดือน กรกฎาคม 2563


รายนามผู้ได้รับการแต่งตั้ง ชำนาญการพิเศษ เดือนกรกฎาคม -สิงหาคม 2563

รายนามผู้ได้รับการแต่งตั้ง ชำนาญการเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม 2563รายนามผู้ได้รับการแต่งตั้ง ชำนาญการพิเศษ เดือนมิถุนายน- กรกฎาคม 2563

รายนามผู้ได้รับการแต่งตั้ง ชำนาญการเดือนพฤษภาคม 2563


รายนามผู้ได้รับการแต่งตั้ง ชำนาญการพิเศษ เดือนมิถุนายน 2563

 
รายนามผู้ได้รับการแต่งตั้ง ชำนาญการพิเศษ เดือนพฤษภาคม 2563