รายชื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42


  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา นายวิวัฒน์ อนิวรรตกูล อนุกรรมการ  
ผู้แทนคุรุสภา นายพันธ์ศักดิ์ ศรีทอง อนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการบริหารงานบุคคล ว่าที่ร้อยตรี ธวัชชัย ชาญกูล อนุกรรมการ
ผู้แทน ก.ค.ศ. นางนงลักษณ์ ควรคิด อนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านกฎหมาย
นายประทีป อนันต์นาวี
อนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการเงินการคลัง นายสมบุญ ทิพรังศรี อนุกรรมการ
ผู้แทนข้าราชการครู นางอัญชัน เรียนมงคล อนุกรรมการ
ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา นางสาวสุดสวาท ยังแจ่ม อนุกรรมการ
ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น นางสาวทัศนีย์ วงศ์ธนะบูรณ์ อนุกรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

 

อนุกรรมการและเลขานุการ