สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

รายชื่อโรงเรียนในสังกัด ผู้บริหารโรงเรียน และ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ (แบ่งตามเขตจังหวัด)

 

 

ที่
โรงเรียน
เบอร์โทรฯ
เบอร์FAX
ผู้บริหาร

มือถือ

เบอร์บ้าน
จังหวัดนครสวรรค์ เขต 1
1.
นครสวรรค์ 056-222711 056-221151 ต่อ 120 นายวินัย ทองมั่น 0819627233  
2.
นวมินทราชูทิศ มัชฌิม 056226967 056008775 นายเมธี จิตรทรัพย์ 0819737043  
3.
บึงบอระเพ็ดวิทยา 056880764 056880764 นายศิลป์ชัย เรืองยินดี 0869270828  
4.
บ้านแก่งชัชวลิตวิทยา 056362214 056347090 นายบรรพต สมสวย 0899478782  
5.
พระบางวิทยา 056296109 056296109 นายประมวล อ่วมงาม 0819535037  
           
6.
สตรีนครสวรรค์ 056221207#130 056221207#201 นางสาวจุไรรัตน์ มณีรัตน์ 0817278496  
           
7.
เก้าเลี้ยววิทยา 056319599 0563835268 นายชาญชัย ชนิดสะ 0817859975  
           
8.
หัวดงราชพรหมาภรณ์ 056384038 056224905 นางสาวจิรนัทธ์ อัมฤทธิ์ 0818871548  
           
9
โกรกพระ 056320342 056341505 นายสมจิตร นุชสุข 0872092934  
           
10.
ชุมแสงชนูทิศ 056282040 056318740 นางสาวสุดสวาท ยังแจ่ม 0817859252  
           
11.
ทับกฤชพัฒนา 056289114 056289091 นายสมปอง เฟื่องจันทร์ 0819531321  
           
12.
พยุหะพิทยาคม 056342342 056341151 นางสาวจงกล เดชปั้น 0895654859  
           
13.
เขากะลาวิทยาคม 056369324   นางชรินรัตน์ แผงดี    
           
14.
เขาทองพิทยาคม 056356415 056356473 นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ    
           
จังหวัดนครสวรรค์ เขต 2
1.
ลาดยาววิทยาคม 056271397 056271430 นายอรุณ รุ่งเรือง 0869390105  
           
2.
วังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม 056364225 056364133 นายนิพนธ์ สร้อยสุวรรณ 0819710643  
           
3.
เทพศาลาประชาสรรค์ 056365163 056365163 นายชาญณรงค์ ยาสุทธิ 0895626620  
           
4.
บรรพตพิสัยพิทยาคม 056279259 056279075 นายคุณ สุวรรณวัฒนา 0819629563  
           
5.
รัฐราษฎร์อนุสรณ์ 056871295 056871295 นายไพฑูรย์ กรไกร 0810421933  
           
6.
หนองกรดพิทยาคม 056288166 056288217 นายวิวรรธน์ชัย พิลึก 0882721211  
           
7.
แม่วงก์พิทยาคม 056238046 056238045 นายเฉลิมชัย ส่งศรี 0814787635  
           
8.
ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 056293056 056293119 นายวิเชียร เกตุทอง 0878443007  
           
จังหวัดนครสวรรค์ เขต 3
1.
ตากฟ้าประชาสิทธิ์ 056241342 056241343 นายสาโรจน์ กลั่นด้วง 0891933768  
           
2.
อุดมธัญญาประชานุเคราะห์ 056387330 056387331 นายราชัญ อาจวิชัย    
           
3.
ตาคลีประชาสรรค์ 056262369 056261158 นายกมล วงศ์สุทธิ์ 0819726547  
           
4.
จันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ 056339035 056339232 นายสุเทพ สุขเอี่ยม 089-4362679  
           
5.
หนองโพพิทยา 056338158 056338158 นายสมบูรณ์ นนท์สกุล    
           
6.
ทหารอากาศอนุสรณ์ 056262347 056262346 นายจันทร์เทพ เพชรยิ้ม 0857313911  
           
7.
ลาดทิพรสพิทยาคม 056269208 056269208 -ว่าง- -  
           
8.
ช่องแคพิทยาคม 056396502 056269644 นายดรุณ พ่วงพุ่ม 0816041050  
           
9.
พนมรอกวิทยา 056281067 056281068 นายพงษ์เทพ เจริญไทย 0813795319  
           
10.
ท่าตะโกพิทยาคม 056360565 056360565 นายพันศักดิ์ สีทอง 0812833596  
           
11.
ไพศาลีพิทยา 056259200 056259200 นายทรัพย์ ดวงชอุ่ม 0818884125  
           
12.
ตะคร้อพิทยา 056357226 056357227 นายสังวร ยมรัตน์ 0813794587  
           
13.
วังข่อยพิทยา 056890064 056890064 -ว่าง- -  
           
14.
หนองบัว 056251281 056251280 นายสมเดช ดีทรัพย์ 0819721794  
           
15.
วังบ่อวิทยา 056300114 056300114 นายวิฑูรย์ งามนิธิจารุเมธี 0826653412  
           
จังหวัดอุทัยธานี เขต 1
1.
อุทัยธานีวิทยาคม 056511334 056514471 นายจิณณาวัฒน์ โคมบัว 0817768964  
           
2.
พุทธมงคลวิทยา 056511855 056511855 นายสุเทพ ศรีนวล 0819730602  
           
3.
หนองเต่าวิทยา 056506095 056596095 นายอัคคณัฐ อัยรา 0819710504  
           
4.
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย 056982067 056982068 นายการุณ หุ่นธานี 0819736480  
           
5.
หนองขาหย่างวิทยา 056597069 056597068 นายวิรัช วิริยาภรณ์ประภาส 0851867035  
           
6.
ทัพทันอนุสรณ์ 056591155 056591155 นางนภาลัย สงวนวงษ์ 0817070517  
           
7.
ตลุกดู่วิทยาคม 056541178 056541179 นายมังกร นวกุล 0817276700  
           
8.
สว่างอารมณ์วิทยาคม 056599010   นายทศพล ธีฆะพร 0852720166  
           
9.
บ่อยางวิทยา 056513272 056531272 นายวิเชียร นินเกษม 0813243478  
           
จังหวัดอุทัยธานี เขต 2
1.
หนองฉางวิทยา 056561146 056531625 นายชูชาติ สะอาด    
           
2.
บ้านทุ่งนาวิทยา 056543076 056543076 นายประเสริฐ สุวรรณชัยเลิศ 0817013985  
           
3.
ทุ่งโพวิทยา 056515110 056515110 นายนพดล สิงห์โตนาท    
           
4.
ห้วยคตวิทยาคม 056518091 056518091 นายปัญญา วิทยารัตน์ 0857287947  
           
5.
สมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ 056518091   นางจันทร์อุไร นิ่มเป๋า 0819448408  
           
6.
ลานสักวิทยา 056537213   นายขรรค์ชัย นิโรจน์ 081-9738879  
           
7.
ร่องตาทีวิทยา 056988091 056579021 -ว่าง- -  
           
8.
บ้านไร่วิทยา 056546027 056539167 นายวิชัย ยุซังกูล 0839536049  
           
9
การุ้งวิทยาคม 056542018 056542020 นายปรเวธฎร์ เกษมโชค    
           
10.
หนองจอกประชานุสรณ์ 056592000   นายอดิศักดิ์ อินทรชื่น 0872028574  
           
11.
วังหินวิทยาคม 056535079 056535174 นายอนุกูล กรัณย์เมธากุล 0872028574  
           
12.
ทองหลางวิทยาคม     นายประภาส ชาตี