สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
... สพม.42 ...
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Website สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ..... Welcome to Website The Secondary Education Service Area Office 42
E-News ชมภาพกิจกรรม สพม.42 ทั้งหมด
เลื่อนScoll Barทางขวามือ หรือ Click ที่นี่
Link website

ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน


หนังสือสั่งการ หนังสือเวียน
การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540

ปี 2560

แนะนำข้อมูลเส้นทาง
ท่องเที่ยว จังหวัดนครสวรรค์


Activity Of School กิจกรรม-ผลงานเด่นของโรงเรียน

 

 

 

 

โครงสร้างการบริหาร
วิสัยทัศน์-พันธกิจ
ทิศทางการพัฒนา
จุดเน้นการพัฒนา
ค่านิยมร่วมในองค์กร
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่
ผู้อำนวยการ สพม.42
รองผู้อำนวยการ สพม.42
บุคลากร ทั้งหมด
ของ สพม.42
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
สหวิทยาเขต สพม.42
(แยกกลุ่มโรงเรียน)
ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียน
แยกตามสหวิทยาเขต
website โรงเรียน
ในสังกัด สพม.42
Website โรงเรียน ในสังกัด สพม. 42
ในระบบ E-MES ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
G-Chat
ระบบสื่อสารภายในองค์กร สพฐ.
เข้าระบบ
obecmail.org

- คู่มือการใช้งาน obecmail.org

- คู่มือการใช้งานMicrosoft office365

AMSS+
Smart Area
ของ สพม.42
AMSS+ของโรงเรียน
เพื่อขออนุญาตไปราชการ
โดยผ่านระบบ AMSS++
http://202.29.209.76/school/
smart obec
ระบบส่งหนังสือราชการ สพฐ.
E-Office
รับ-ส่ง หนังสือราชการ

โรงเรียนในสังกัด สพม.42

http://202.29.209.73/secondary42
สลิปเงินเดือน
พนักงานราชการ
โปรแกรมบัญชีออนไลน์
สำหรับสถานศึกษา
ในสังกัด สพม.42
รายการสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
ถ่ายทอดวีดีโอการประชุม ของ สพฐ.
ช่อง OBEC TV
www.obectv.tv
รายการโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ถ่ายทอดสด วีดีโอการประชุม ของ สพฐ.
ช่อง Youtube
https://www.youtube.com/obectvonline
ข้อมูล 10 มิ.ย. 2560
สพม.42
รายงานจุดเน้น
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ภาคเรียนที่ 2 / 2556 ด่วน

หนังสือรับรองภาษี
พ.ศ. 2556

หนังสือรับรองภาษี
พ.ศ. 2557
หนังสือรับรองภาษีลูกจ้าง
พ.ศ. 2557
หนังสือรับรองภาษี พ.ศ. 2558

- ของข้าราชการและลูกจ้าง

- ของพนักงานราชการ


- ของลูกจ้าง
หนังสือรับรอง
การหักภาษี ณที่จ่าย

หนังสือรับรองภาษี พ.ศ. 2559
- ของข้าราชการ และ ลูกจ้างประจำ
หนังสือรับรองภาษี พ.ศ. 2559
- ของลูกจ้างชั่วคราว
หนังสือรับรองภาษี พ.ศ. 2559
- ของพนักงานราชการ
แบบฟอร์มรับรอง
ปฏิบัติราชการ ARS
(รอบ12 เดือนสำหรับโรงเรียน)
ฝากเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัย
บนเว็บไซต์ สพม.42
QUIPPER SCHOOL
ระบบช่วยเหลือ
การเรียนการสอน
ออนไลน์สำหรับ
ครู - นักเรียน
ดาวนโหลด
แผนปฏิบัติการ สพม.42
ประจำปี 2558
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มต่างๆ
ในการเขียนโครงการ ปี 2558
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
คำร้องขออนุญาติเดินทางไปต่างประเทศ
รายชื่อโรงแรม สถานบริการ
ที่ได้รับอนุญาตจดทะเบียน
ถูกต้องตามกฎหมาย
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อ
ติดต่อราชการ
คู่มือสำหรับประชาชน
ติดตามชมวีดีทัศน์
จากการประชุมคณะรัฐมนตรี
เจตจำนงสุจริตในการบริหาร
สพม.42

แผนการป้องกันและปราบปรามทุจริตภาครัฐ
สพม.42 ประจำปีงบประมาณ 2560
ช่องทางการร้องเรียน
ถึง สพม.42 งานนิติกร
056 -228849
056-221395
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เลขที่ 105 / 30 หมู่ที่ 10 ตำบลวัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
Web Master : Email: dannydragon99@gmail.com