ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Website สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ..... Welcome to Website The Secondary Education Service Area Office 42

ประกาศผล การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต (สพม.42)

https://north69.sillapa.net/ sm-nsn42/


.................รายละเอียด นโยบายการรับนักเรียน เข้าเรียนในโรงเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2563 (คลิกดู)......

E-Officeรับ-ส่งหนังสือราชการ สพม.42
AMSSภายใน สพม. 42
AMSSโรงเรียนในสังกัด สพม.42
AMSSศูนย์ประสานงานมัธยมศึกษา จ.อุทัยธานี
ระบบสำนักงานอีเลคทรอนิคส์ Smart OBEC
สลิปเงินเดือนข้าราชการครูฯ
สลิปเงินเดือนพนักงานราชการ
สลิปเงินเดือนข้าราชการบำนาญ

โหลดโปรแกรมการใช้แบบฟอร์มอิเลคทรอนิคส์
ลดการใช้สำเนาบัตร-ทะเบียนบ้าน ระดับสถานศึกษา

*กฎ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ช่วง ตค. 2562


** บันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ สพม.42
*แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ / id plan
*แบบรายงานการขอเลื่อนเงินเดือนครูและลูกจ้างประจำ
**แบบบันทึกข้อตกลง ผอ.รร. กับ ครูสายผู้สอน
ดาวน์โหลดวีดีทัศน์
การประชุมชี้แจงการดำเนินการตามหลักเกณฑ์
วิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่
( ว.21/2561)และ อื่นๆ
ดาวน์โหลดภาพถ่ายงานวันครู16 มกราคม 2562
รร.นครวรรค์
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ตั้งแต่ 1 ม.ค.2562
web counter
QR code LINE ... สพม.42 (คลิกเปิด)
https://line.me/ti/g2/SNXEOEVAJC
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


. เว็บไซต์โรงเรียนในระบบ E-MIS
เอกสารเกี่ยวกับ PISA
ตัวอย่างข้อสอบ PISA
Power point การประชุม PISA ปี2561
รายงานผลการสอบ O-NET ชั้นม.3 และม.6 (ค่าเฉลี่ย)
ภาพรวมผลการสอบ O-NET ชั้นม.3และ ม.6 ปี 2559และ2560
รายงานผลการสอบ O-NET ชั้นม.3 (ภาพรวมการพัฒนา) ปี2560-2561
กฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนฯในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

คู่มือการจัดการศึกษาว่าด้วย
1.สิทธิของบุคคล ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนยการเรียนรู้
2.สิทธิขององค์กรชุมชน และองค์กรเอกชน
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนรู้

3.สิทธิขององค์กรวิชาชีพ
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนรู้

E-Mes62 เข้าระบบติดตามมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 / ปี2561
ประกาศ
เจตจำนงสุจริตในการบริหาร สพม.42 ( เอกสาร 3 ภาษา )
แผนการป้องกันและปราบปรามทุจริตภาครัฐ สพม.42 ปี2560
แผนการป้องกันและปราบปรามทุจริตภาครัฐ สพม.42 ปี2561
แผนการป้องกันและปราบปรามทุจริตภาครัฐ สพม.42 ปี2562
มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2560
แบบ ติดตาม มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2561
แบบ ติดตาม มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2562
แบบฟอร์ม-ขออนุญาตพานักเรียนออกนอกสถานที่(ค้างคืน)
แผนปฏิบัติการ ปี 2561 ฉบับสมบูรณ์
คู่มือตัวชี้วัดฉบับสมบูรณ์ ปี2561
นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ปี 2562
แผนการปฏิบัติการ สพม.42 ประจำปีงบประมาณ 2562...... ( QR Code)
ปฎิญญาเขตสุจริต
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของสำนักงานเขตพื้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 ประจำปี 2561


DLTV -DLIT การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล(Data Mannegement Center )DMC
งานทะเบียน วัดผล SGS
ระบบสารสนเทศเพื่อการบรืหารการศึกษา EMIS
ฐานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง B-OBEC
ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา SESA
Web Service สทศ
ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน CCT
ระบบสำนักงานอีเลคทรอนิคส์ Smart OBEC
ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยศูนย์การเรียนและการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
รายงานนักเรียนรวม รวมโรงเรียน แยกตามประเภทความพิการ ปี2561
รายงานจำนวนนักเรียนพิการเรียนรวม แยกตามประเภทความพิการ ปี2562
รายงานข้อมูลนักเรียน แยกตามลำดับชั้น เพศ ประเภทความพิการ ปี2562
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
42 . . . . . . . . ( QR Code )

เว็บไซต์ ติวฟรี ดอทคอม.
5 วิชาหลักของกระทรวงศึกษาธิการ ชั้น ป.6 / ม.3/ ม.6
คู่มือการสอบวิชาพิเศษลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่จำนวน 6 วิชา
ระบบ Obec Content Center
แหล่งค้นหา สื่อ เรียนรู้ ข้อมูลต่างๆสำหรับ ครู นักรียน ศึกษานิเทศ
ก์ฯ
KM LIBRARY หิ้งหนังสือ
แบบสอบถาม ความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการ
ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
...................... (คลิก เข้าตอบแบบสอบถาม)

 

E-News ชมภาพกิจกรรม สพม.42 ทั้งหมด
เลื่อนScoll Barทางขวามือ หรือ Click ที่นี่
E-Service
+E-Office รับ-ส่งหนังสือราชการ สพม.42
+AMSS ภายใน สพม. 42
+AMSS โรงเรียนในสังกัด สพม.42
+AMSS ศูนย์ประสานงานมัธยมศึกษา จ.อุทัยธานี
++ระบบสำนักงานอีเลคทรอนิคส์ Smart OBEC
++สลิปเงินเดือนข้าราชการครูฯ

++สลิปเงินเดือนพนักงานราชการ
++สลิปเงินเดือนข้าราชการบำนาญ

++โหลดโปรแกรมใช้แบบฟอร์มอิเลคทรอนิคส์ระบบOffline


แนวดำเนินงาน

++แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562
++แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562
++แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2561-2564
++รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรายไตรมาส
++รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561
++คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การใช้จ่ายงบประมาณ

++แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562
++รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส
++รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561

การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

++ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
++แผนการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562
++สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุรายเดือน
++รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุ ประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

++นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
++การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
++หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
++รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2561

ระเบียบกฎหมาย

ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

Activity Of School กิจกรรม-ผลงานเด่นของโรงเรียน


ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

หนังสือสั่งการ หนังสือเวียน
การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540

ปี 2560

แนะนำข้อมูลเส้นทาง
ท่องเที่ยว จังหวัดนครสวรรค์

ข้อมูลพื้นฐาน

++โครงสร้างหน่วยงาน
++ข้อมูลผู้บริหาร
++อำนาจหน้าที่
++แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี 2561-2565

++กลยุทธ์วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าประสงค์ จุดเน้น

++ติดต่อเรา
++กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
++ถามตอบ แสดงความคิดเห็น ฯลฯ
++ข่าวประชาสัมพันธ์

มาตรฐานการให้บริการ

++ขั้นตอนการให้บริการ
++สถิติการให้บริการ
++รายงานผลความพึงพอใจ
การให้บริการ

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

++คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์

++แนวปฏิบัติและมาตรการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต

++ข่องทางแจ้งการร้องเรียนการทุจริต
++ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริต

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

++แสดงความคิดเห็น
++การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
++การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

++ประกาศเจตจำนงสุจริตในการ
บริหารงานสำนักงาน 3 ภาษา

++การมีส่วนร่วมผู้บริหาร

การประเมินด้านความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

++การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
++การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริต ปี 2562

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

++แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
++รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริต รายไตรมาส

++รายงานผลการดำเนินการป้องกัน
การทุจริตประจำปีงบประมาณ 2561

มาตรการภายในเพื่อการป้องกันการทุจริต

++มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
++มาตรการการมีส่วนร่วมของ
ผู้มีส่วนได่ส่วนเสีย

++มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้าง

++มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
++มาตรการป้องกันการรับสินบน
++มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนร่วม

++มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
++มาตรการคตวามปลอดภัยในสถานศึกษา

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 -- เลขที่ 105 / 30 หมู่ที่ 10 ตำบลวัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 .... Web Master : Email: dannydragon99@gmail.com