ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Website สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ..... Welcome to Website The Secondary Education Service Area Office 42
* E- service SPM 42 / E-Office รับส่งหนังสือราชการ / AMSS++ขอไปราชการ การลา / E-Money สลิปเงินเดือน / E -Number ออกเลขหนังสือราชการ สพม.42 . *
นโยบาย สพฐ. 2563
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563 สพฐ.
แผนปฏิบัติการ สพม.42 ประจำปี 2563(ปรับใหม่)

คู่มือประชาชน (คลิกดาวน์โหลด)

ดาวน์โหลด ภาพถ่าย งานวันครู 16 มกราคม 2563
ณ.โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ฯ. ( คลิกดาวน์โหลด..)

ช่องทางการเรียนทางไกล - ช่องสัญญานทีวีดิจิตอล สำหรับการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ในสถานนะการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (covid19) เปิดภาคเรียนที่ 1/2563 วันที่ 1 กรกฎาคม2563 (คลิกดูรายละเอียด)

.. กำหนดการ รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ตามที่ สพฐ.ได้แจ้งเลื่อนกำหนดการรับนักเรียนเนื่องจากสถานะการณ์ ป้องกันระวัง การระบาดของโรค โควิด19
ปฎิทิน การรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2563 (ปรับตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563)

วิธีทำหน้ากากอนามัย ป้องกันการระบาด โรค โควิด 19 ... (คลิกดู)
E-News ชมภาพกิจกรรม สพม.42 ทั้งหมด
เลื่อนScoll Barทางขวามือ หรือ Click ที่นี่
ประกาศผล การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต (สพม.42) จังหวัดนครสวรรค์. หน้าหลัก รายละเอียดการจัดแข่งขัน นครสวรรค์
ประกาศผล การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต (สพม.42) จังหวัดอุทัยธานี หน้าหลัก รายละเอียดการจัดแข่งขัน อุทัยธานี
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสุโขทัย
.................รายละเอียด นโยบายการรับนักเรียน เข้าเรียนในโรงเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2563 (คลิกดู)......
** หมายเหตุ ด้วย สพฐ.ได้แจ้งเลื่อนกำหนดการรับนักเรียนเนื่องจากสถานะการณ์ ป้องกันระวัง การระบาดของโรค โควิด19
จะแจ้งข่าวให้ทราบ ต่อไป

E-Officeรับ-ส่งหนังสือราชการ สพม.42
AMSSภายใน สพม. 42
AMSSโรงเรียนในสังกัด สพม.42
AMSSศูนย์ประสานงานมัธยมศึกษา จ.อุทัยธานี
ระบบสำนักงานอีเลคทรอนิคส์ Smart OBEC
สลิปเงินเดือนข้าราชการครูฯ
สลิปเงินเดือนพนักงานราชการ
สลิปเงินเดือนข้าราชการบำนาญ

โหลดโปรแกรมการใช้แบบฟอร์มอิเลคทรอนิคส์
ลดการใช้สำเนาบัตร-ทะเบียนบ้าน ระดับสถานศึกษา

*กฎ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ช่วง ตค. 2562


** บันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ สพม.42
*แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ / id plan
*แบบรายงานการขอเลื่อนเงินเดือนครูและลูกจ้างประจำ
**แบบบันทึกข้อตกลง ผอ.รร. กับ ครูสายผู้สอน
ดาวน์โหลดวีดีทัศน์
การประชุมชี้แจงการดำเนินการตามหลักเกณฑ์
วิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่
( ว.21/2561)และ อื่นๆ
ดาวน์โหลดภาพถ่ายงานวันครู16 มกราคม 2562
รร.นครวรรค์
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ตั้งแต่ 1 ม.ค.2562
web counter
QR code LINE ... สพม.42 (คลิกเปิด)
https://line.me/ti/g2/SNXEOEVAJC


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


. เว็บไซต์โรงเรียนในระบบ E-MIS
เอกสารเกี่ยวกับ PISA
ตัวอย่างข้อสอบ PISA
Power point การประชุม PISA ปี2561
รายงานผลการสอบ O-NET ชั้นม.3 และม.6 (ค่าเฉลี่ย)
ภาพรวมผลการสอบ O-NET ชั้นม.3และ ม.6 ปี 2559และ2560
รายงานผลการสอบ O-NET ชั้นม.3 (ภาพรวมการพัฒนา) ปี2560-2561
กฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนฯในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

คู่มือการจัดการศึกษาว่าด้วย
1.สิทธิของบุคคล ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนยการเรียนรู้
2.สิทธิขององค์กรชุมชน และองค์กรเอกชน
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนรู้

3.สิทธิขององค์กรวิชาชีพ ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนรู้

E-Mes62 เข้าระบบติดตามมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 / ปี2561
ประกาศ
เจตจำนงสุจริตในการบริหาร สพม.42 ( เอกสาร 3 ภาษา )
แผนการป้องกันและปราบปรามทุจริตภาครัฐ สพม.42 ปี2560
แผนการป้องกันและปราบปรามทุจริตภาครัฐ สพม.42 ปี2561
แผนการป้องกันและปราบปรามทุจริตภาครัฐ สพม.42 ปี2562
มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2560
แบบ ติดตาม มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2561
แบบ ติดตาม มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2562
แบบฟอร์ม-ขออนุญาตพานักเรียนออกนอกสถานที่(ค้างคืน)
แผนปฏิบัติการ ปี 2561 ฉบับสมบูรณ์
คู่มือตัวชี้วัดฉบับสมบูรณ์ ปี2561
นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ปี 2562
แผนการปฏิบัติการ สพม.42 ประจำปีงบประมาณ 2562...... ( QR Code)
ปฎิญญาเขตสุจริต
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของสำนักงานเขตพื้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 ประจำปี 2561

นโยบาย สพฐ. 2563
แผนปฏิบัติการ สพม.42 ประจำปี 2563

DLTV -DLIT การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล(Data Mannegement Center )DMC
งานทะเบียน วัดผล SGS
ระบบสารสนเทศเพื่อการบรืหารการศึกษา EMIS
ฐานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง B-OBEC
ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา SESA
Web Service สทศ
ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน CCT
ระบบสำนักงานอีเลคทรอนิคส์ Smart OBEC
ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยศูนย์การเรียนและการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
รายงานนักเรียนรวม รวมโรงเรียน แยกตามประเภทความพิการ ปี2561
รายงานจำนวนนักเรียนพิการเรียนรวม แยกตามประเภทความพิการ ปี2562
รายงานข้อมูลนักเรียน แยกตามลำดับชั้น เพศ ประเภทความพิการ ปี2562
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
42 . . . . . . . . ( QR Code )

เว็บไซต์ ติวฟรี ดอทคอม.
5 วิชาหลักของกระทรวงศึกษาธิการ ชั้น ป.6 / ม.3/ ม.6
คู่มือการสอบวิชาพิเศษลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่จำนวน 6 วิชา
ระบบ Obec Content Center
แหล่งค้นหา สื่อ เรียนรู้ ข้อมูลต่างๆสำหรับ ครู นักรียน ศึกษานิเทศ
ก์ฯ
KM LIBRARY หิ้งหนังสือ
แบบสอบถาม ความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการ
ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
...................... (คลิก เข้าตอบแบบสอบถาม)
E-Service
+E-Office รับ-ส่งหนังสือราชการ สพม.42
+AMSS ภายใน สพม. 42
+AMSS โรงเรียนในสังกัด สพม.42
+AMSS ศูนย์ประสานงานมัธยมศึกษา จ.อุทัยธานี
++ระบบสำนักงานอีเลคทรอนิคส์ Smart OBEC
++สลิปเงินเดือนข้าราชการครูฯ

++สลิปเงินเดือนพนักงานราชการ
++สลิปเงินเดือนข้าราชการบำนาญ

++โหลดโปรแกรมใช้แบบฟอร์มอิเลคทรอนิคส์ระบบOffline


แนวดำเนินงาน

++แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562
++แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562
++แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2561-2564
++รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรายไตรมาส
++รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561
++คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การใช้จ่ายงบประมาณ

++แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562
++รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส
++รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561

การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

++ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
++แผนการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562
++สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุรายเดือน
++รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุ ประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

++นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
++การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
++หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
++รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2561

ระเบียบกฎหมาย

ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

หนังสือสั่งการ หนังสือเวียน
การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540

ปี 2560

แนะนำข้อมูลเส้นทาง
ท่องเที่ยว จังหวัดนครสวรรค์ข้อมูลพื้นฐาน

++โครงสร้างหน่วยงาน
++ข้อมูลผู้บริหาร
++อำนาจหน้าที่
++แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี 2561-2565

++กลยุทธ์วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าประสงค์ จุดเน้น

++ติดต่อเรา
++กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
++ถามตอบ แสดงความคิดเห็น ฯลฯ
++ข่าวประชาสัมพันธ์

มาตรฐานการให้บริการ

++ขั้นตอนการให้บริการ
++สถิติการให้บริการ
++รายงานผลความพึงพอใจ
การให้บริการ

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

++คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์

++แนวปฏิบัติและมาตรการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต

++ข่องทางแจ้งการร้องเรียนการทุจริต
++ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริต

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

++แสดงความคิดเห็น
++การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
++การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

++ประกาศเจตจำนงสุจริตในการ
บริหารงานสำนักงาน 3 ภาษา

++การมีส่วนร่วมผู้บริหาร

การประเมินด้านความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

++การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
++การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริต ปี 2562

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

++แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
++รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริต รายไตรมาส

++รายงานผลการดำเนินการป้องกัน
การทุจริตประจำปีงบประมาณ 2561

++ แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

มาตรการภายในเพื่อการป้องกันการทุจริต

++มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
++มาตรการการมีส่วนร่วมของ
ผู้มีส่วนได่ส่วนเสีย

++มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้าง

++มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
++มาตรการป้องกันการรับสินบน
++มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนร่วม

++มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
++มาตรการคตวามปลอดภัยในสถานศึกษา

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 -- เลขที่ 105 / 30 หมู่ที่ 10 ตำบลวัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 .... Web Master : Email: dannydragon99@gmail.com