ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Website สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ .... Welcome to Website ..... The Secondary Educational Service Area Office Nakonsawan
o

นักเรียนที่มีความประสงค์ให้จัดหาที่เรียน ให้ยื่นความจำนงพร้อมเอกสาร
ณ ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์
ระหว่างวันที่ 8 - 11 พฤษภาคม 2564 .... ( คลิก ชมคลิปแนะนำวิธีการ )

.......
.... . . .

ชมการประชุมทางไกล วีดีโอคอนเฟอเร้นท์ สพฐ. / ช่องObec TV / Youtube / Facebook .. / ..Face book ภาพจดหมายข่าว สพม.นครสวรรค์

หนังสือพิมพ์-ข่าว / รายการโทรทัศน์
หนังสือพิมพ์-ข่าว : ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน | ผู้จัดการ | กรุงเทพธุรกิจ | คม ชัด ลึก | บ้านเมือง | The Nation | ข่าวสด | ฐานเศรษฐกิจ | บางกอก โพสต์ | ประชาชาติธุรกิจ | สยามกีฬา | แนวหน้า | โพสต์ทูเดย์ | ไทยโพสต์ |
.. สยามดารา | สยามรัฐ | สยามธุรกิจ | บางกอกทูเดย์
รายการTV-โทรทัศน : ช่อง 1 Workpoint | ช่อง 3 | ช่อง 5 | ช่อง 6/36/46 PPTV | ช่อง 7 | ช่อง 8 | ช่อง 9 | ช่อง 29 Mono | ช่อง 31/41 One HD | NBT | Thai PBS | ดูทีวีผ่านเน็ตทุกช่อง+ดูทีวีย้อนหลัง
E-News ชมภาพกิจกรรม สพม.นครสวรรค์ ทั้งหมดclickที่นี่

E-Officeรับ-ส่งหนังสือราชการ สพม.นว.
AMSSภายใน สพม. นว.
AMSSโรงเรียนในสังกัด สพม.นว.
AMSSศูนย์ประสานงานมัธยมศึกษา จ.อุทัยธานี
ระบบสำนักงานอีเลคทรอนิคส์ Smart OBEC
สลิปเงินเดือนข้าราชการครูฯ
...... ( เดิมย้อนหลัง-สค63 )

สลิปเงินเดือนพนักงานราชการ (เดิม)
สลิปเงินเดือนข้าราชการบำนาญ (
เดิม)
โหลดโปรแกรมการใช้แบบฟอร์มอิเลคทรอนิคส์
ลดการใช้สำเนาบัตร-ทะเบียนบ้าน ระดับสถานศึกษา

*กฎ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ช่วง ตค. 2562


** บันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ สพม.42
*แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ / id plan
*แบบรายงานการขอเลื่อนเงินเดือนครูและลูกจ้างประจำ
**แบบบันทึกข้อตกลง ผอ.รร. กับ ครูสายผู้สอน
ดาวน์โหลดวีดีทัศน์
การประชุมชี้แจงการดำเนินการตามหลักเกณฑ์
วิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่
( ว.21/2561)และ อื่นๆ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ตั้งแต่ 1 ม.ค.2562
web counter

face book ประชาสัมพันธ์ สพม.42
QR code LINE ... สพม.42 (คลิกเปิด)
https://line.me/ti/g2/SNXEOEVAJC
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


. เว็บไซต์โรงเรียนในระบบ E-MIS
เอกสารเกี่ยวกับ PISA
ตัวอย่างข้อสอบ PISA
Power point การประชุม PISA ปี2561
รายงานผลการสอบ O-NET ชั้นม.3 และม.6 (ค่าเฉลี่ย)
ภาพรวมผลการสอบ O-NET ชั้นม.3และ ม.6 ปี 2559และ2560
รายงานผลการสอบ O-NET ชั้นม.3 (ภาพรวมการพัฒนา) ปี2560-2561
กฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนฯในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

คู่มือการจัดการศึกษาว่าด้วย
1.สิทธิของบุคคล ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนยการเรียนรู้
2.สิทธิขององค์กรชุมชน และองค์กรเอกชน
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนรู้

3.สิทธิขององค์กรวิชาชีพ ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนรู้

สถิติการประสบเหตุของนักเรียนและการการให้ความช่วยเหลือดูแลครอบครัว
ของนักเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 -มีนาคม 2564

E-Mes62 เข้าระบบติดตามมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 / ปี2561
ประกาศ
เจตจำนงสุจริตในการบริหาร สพม.42 ( เอกสาร 3 ภาษา )
แผนการป้องกันและปราบปรามทุจริตภาครัฐ สพม.42 ปี2560
แผนการป้องกันและปราบปรามทุจริตภาครัฐ สพม.42 ปี2561
แผนการป้องกันและปราบปรามทุจริตภาครัฐ สพม.42 ปี2562
มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2560
แบบ ติดตาม มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2561
แบบ ติดตาม มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2562
แบบฟอร์ม-ขออนุญาตพานักเรียนออกนอกสถานที่(ค้างคืน)
แผนปฏิบัติการ ปี 2561 ฉบับสมบูรณ์
คู่มือตัวชี้วัดฉบับสมบูรณ์ ปี2561
นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ปี 2562
แผนการปฏิบัติการ สพม.42 ประจำปีงบประมาณ 2562...... ( QR Code)
ปฎิญญาเขตสุจริต
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของสำนักงานเขตพื้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 ประจำปี 2561

นโยบาย สพฐ. 2563
แผนปฏิบัติการ สพม.42 ประจำปี 2563
แผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 2563 สพฐ.
แผนปฏิบัติการ สพม.42 ประจำปี 2563(ปรับใหม่)

DLTV -DLIT การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล(Data Mannegement Center )DMC
งานทะเบียน วัดผล SGS
ระบบสารสนเทศเพื่อการบรืหารการศึกษา EMIS
ฐานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง B-OBEC
ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา SESA
Web Service สทศ
ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน CCT
ระบบสำนักงานอีเลคทรอนิคส์ Smart OBEC
ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยศูนย์การเรียนและการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
รายงานนักเรียนรวม รวมโรงเรียน แยกตามประเภทความพิการ ปี2561
รายงานจำนวนนักเรียนพิการเรียนรวม แยกตามประเภทความพิการ ปี2562
รายงานข้อมูลนักเรียน แยกตามลำดับชั้น เพศ ประเภทความพิการ ปี2562
รายงานข้อมูลนักเรียน แยกตามลำดับชั้น เพศ ประเภทความพิการ ปี2563
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
42 . . . . . . . . ( QR Code )
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
. . . . . . . . ( QR Code )
รวมเล่มรายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

รายงาน การจัดการศึกษา ประจำปี งบประมาณ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

ข้อมูลจำนวนนักเรียน ปี 2563 ( ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563)

เว็บไซต์ ติวฟรี ดอทคอม.
5 วิชาหลักของกระทรวงศึกษาธิการ ชั้น ป.6 / ม.3/ ม.6
คู่มือการสอบวิชาพิเศษลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่จำนวน 6 วิชา
ระบบ Obec Content Center
แหล่งค้นหา สื่อ เรียนรู้ ข้อมูลต่างๆสำหรับ ครู นักรียน ศึกษานิเทศ
ก์ฯ
KM LIBRARY หิ้งหนังสือ

แบบสอบถาม ความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการ
ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ปี 2563
...................... (คลิก เข้าตอบแบบสอบถาม)

การใช้ZOOM Meeting
........ / ........ การใช้Google meet ............ / ....... การใช้ DEEP จัดการเรียนการสอนทางไกล

 


การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT
ข้อมูลพื้นฐาน

1. โครงสร้างองค์กร

2. ข้อมูลผู้บริหาร

3. อำนาจหน้าที่

4. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

5. ข้อมูลติดต่อ

6. กฎหมายเกี่ยวข้อง

7. ข่าวประชาสัมพันธ์

8. Q&A

9. Social Network

 

แผนดำเนินงาน

10. แผนปฏิบัติการประจำปี

11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน 6 เดือน

12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 

การปฏิบัติงาน

13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน

 

การให้บริการ

14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

17. E-Service

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน

20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

22. ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

39. แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี

40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต 6 เดือน

41. รายงานผลดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 

มาตราการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 
ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

หนังสือสั่งการ หนังสือเวียน
การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540

ปี 2560

แนะนำข้อมูลเส้นทาง
ท่องเที่ยว จังหวัดนครสวรรค์
face book ประชาสัมพันธ์
กิจกรรม สพม.42

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสววรค์ -- เลขที่ 105 / 30 หมู่ที่ 10 ตำบลวัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000