ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Website สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ .... Welcome to Website ..... The Secondary Educational Service Area Office Nakonsawan
.......
.... . . .

ชมการประชุมทางไกล วีดีโอคอนเฟอเร้นท์ สพฐ. / ช่องObec TV / Youtube / Facebook .. / ..Face book ภาพจดหมายข่าว สพม.นครสวรรค์

หนังสือพิมพ์-ข่าว / รายการโทรทัศน์
หนังสือพิมพ์-ข่าว : ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน | ผู้จัดการ | กรุงเทพธุรกิจ | คม ชัด ลึก | บ้านเมือง | The Nation | ข่าวสด | ฐานเศรษฐกิจ | บางกอก โพสต์ | ประชาชาติธุรกิจ | สยามกีฬา | แนวหน้า | โพสต์ทูเดย์ | ไทยโพสต์ |
.. สยามดารา | สยามรัฐ | สยามธุรกิจ | บางกอกทูเดย์
รายการTV-โทรทัศน : ช่อง 1 Workpoint | ช่อง 3 | ช่อง 5 | ช่อง 6/36/46 PPTV | ช่อง 7 | ช่อง 8 | ช่อง 9 | ช่อง 29 Mono | ช่อง 31/41 One HD | NBT | Thai PBS | ดูทีวีผ่านเน็ตทุกช่อง+ดูทีวีย้อนหลัง
E-News ชมภาพกิจกรรม สพม.นครสวรรค์ ทั้งหมดclickที่นี่
ประกาศผล การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต (สพม.42) จังหวัดนครสวรรค์. หน้าหลัก รายละเอียดการจัดแข่งขัน นครสวรรค์
ประกาศผล การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต (สพม.42) จังหวัดอุทัยธานี หน้าหลัก รายละเอียดการจัดแข่งขัน อุทัยธานี
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสุโขทัย
.................รายละเอียด นโยบายการรับนักเรียน เข้าเรียนในโรงเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2563 สวดมนต์ ออนไลน์ (คลิกเข้าสู่ระบบ)

E-Officeรับ-ส่งหนังสือราชการ สพม.นว.
AMSSภายใน สพม. นว.
AMSSโรงเรียนในสังกัด สพม.นว.
AMSSศูนย์ประสานงานมัธยมศึกษา จ.อุทัยธานี
ระบบสำนักงานอีเลคทรอนิคส์ Smart OBEC
สลิปเงินเดือนข้าราชการครูฯ
...... ( เดิมย้อนหลัง-สค63 )

สลิปเงินเดือนพนักงานราชการ (เดิม)
สลิปเงินเดือนข้าราชการบำนาญ (
เดิม)
โหลดโปรแกรมการใช้แบบฟอร์มอิเลคทรอนิคส์
ลดการใช้สำเนาบัตร-ทะเบียนบ้าน ระดับสถานศึกษา

*กฎ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ช่วง ตค. 2562


** บันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ สพม.42
*แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ / id plan
*แบบรายงานการขอเลื่อนเงินเดือนครูและลูกจ้างประจำ
**แบบบันทึกข้อตกลง ผอ.รร. กับ ครูสายผู้สอน
ดาวน์โหลดวีดีทัศน์
การประชุมชี้แจงการดำเนินการตามหลักเกณฑ์
วิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่
( ว.21/2561)และ อื่นๆ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ตั้งแต่ 1 ม.ค.2562
web counter

face book ประชาสัมพันธ์ สพม.42
QR code LINE ... สพม.42 (คลิกเปิด)
https://line.me/ti/g2/SNXEOEVAJC
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


. เว็บไซต์โรงเรียนในระบบ E-MIS
เอกสารเกี่ยวกับ PISA
ตัวอย่างข้อสอบ PISA
Power point การประชุม PISA ปี2561
รายงานผลการสอบ O-NET ชั้นม.3 และม.6 (ค่าเฉลี่ย)
ภาพรวมผลการสอบ O-NET ชั้นม.3และ ม.6 ปี 2559และ2560
รายงานผลการสอบ O-NET ชั้นม.3 (ภาพรวมการพัฒนา) ปี2560-2561
กฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนฯในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

คู่มือการจัดการศึกษาว่าด้วย
1.สิทธิของบุคคล ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนยการเรียนรู้
2.สิทธิขององค์กรชุมชน และองค์กรเอกชน
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนรู้

3.สิทธิขององค์กรวิชาชีพ ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนรู้

E-Mes62 เข้าระบบติดตามมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 / ปี2561
ประกาศ
เจตจำนงสุจริตในการบริหาร สพม.42 ( เอกสาร 3 ภาษา )
แผนการป้องกันและปราบปรามทุจริตภาครัฐ สพม.42 ปี2560
แผนการป้องกันและปราบปรามทุจริตภาครัฐ สพม.42 ปี2561
แผนการป้องกันและปราบปรามทุจริตภาครัฐ สพม.42 ปี2562
มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2560
แบบ ติดตาม มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2561
แบบ ติดตาม มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2562
แบบฟอร์ม-ขออนุญาตพานักเรียนออกนอกสถานที่(ค้างคืน)
แผนปฏิบัติการ ปี 2561 ฉบับสมบูรณ์
คู่มือตัวชี้วัดฉบับสมบูรณ์ ปี2561
นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ปี 2562
แผนการปฏิบัติการ สพม.42 ประจำปีงบประมาณ 2562...... ( QR Code)
ปฎิญญาเขตสุจริต
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของสำนักงานเขตพื้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 ประจำปี 2561

นโยบาย สพฐ. 2563
แผนปฏิบัติการ สพม.42 ประจำปี 2563
แผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 2563 สพฐ.
แผนปฏิบัติการ สพม.42 ประจำปี 2563(ปรับใหม่)

DLTV -DLIT การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล(Data Mannegement Center )DMC
งานทะเบียน วัดผล SGS
ระบบสารสนเทศเพื่อการบรืหารการศึกษา EMIS
ฐานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง B-OBEC
ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา SESA
Web Service สทศ
ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน CCT
ระบบสำนักงานอีเลคทรอนิคส์ Smart OBEC
ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยศูนย์การเรียนและการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
รายงานนักเรียนรวม รวมโรงเรียน แยกตามประเภทความพิการ ปี2561
รายงานจำนวนนักเรียนพิการเรียนรวม แยกตามประเภทความพิการ ปี2562
รายงานข้อมูลนักเรียน แยกตามลำดับชั้น เพศ ประเภทความพิการ ปี2562
รายงานข้อมูลนักเรียน แยกตามลำดับชั้น เพศ ประเภทความพิการ ปี2563
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
42 . . . . . . . . ( QR Code )
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
. . . . . . . . ( QR Code )
รวมเล่มรายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

รายงาน การจัดการศึกษา ประจำปี งบประมาณ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

ข้อมูลจำนวนนักเรียน ปี 2563 ( ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563)

เว็บไซต์ ติวฟรี ดอทคอม.
5 วิชาหลักของกระทรวงศึกษาธิการ ชั้น ป.6 / ม.3/ ม.6
คู่มือการสอบวิชาพิเศษลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่จำนวน 6 วิชา
ระบบ Obec Content Center
แหล่งค้นหา สื่อ เรียนรู้ ข้อมูลต่างๆสำหรับ ครู นักรียน ศึกษานิเทศ
ก์ฯ
KM LIBRARY หิ้งหนังสือ

แบบสอบถาม ความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการ
ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ปี 2563
...................... (คลิก เข้าตอบแบบสอบถาม)

การใช้ZOOM Meeting
........ / ........ การใช้Google meet ............ / ....... การใช้ DEEP จัดการเรียนการสอนทางไกล

 


การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT
ข้อมูลพื้นฐาน

1. โครงสร้างองค์กร

2. ข้อมูลผู้บริหาร

3. อำนาจหน้าที่

4. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

5. ข้อมูลติดต่อ

6. กฎหมายเกี่ยวข้อง

7. ข่าวประชาสัมพันธ์

8. Q&A

9. Social Network

 

แผนดำเนินงาน

10. แผนปฏิบัติการประจำปี

11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน 6 เดือน

12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 

การปฏิบัติงาน

13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน

 

การให้บริการ

14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

17. E-Service

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน

20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

22. ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

39. แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี

40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต 6 เดือน

41. รายงานผลดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 

มาตราการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 
ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

หนังสือสั่งการ หนังสือเวียน
การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540

ปี 2560

แนะนำข้อมูลเส้นทาง
ท่องเที่ยว จังหวัดนครสวรรค์
face book ประชาสัมพันธ์
กิจกรรม สพม.42

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสววรค์ -- เลขที่ 105 / 30 หมู่ที่ 10 ตำบลวัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000